Nghiên Cứu Xu Hướng Tiêu Dùng Xanh

Nghiên Cứu Xu Hướng Tiêu Dùng Xanh

Xu hướng tiêu dùng xanh tác động mạnh mẽ đến lợi nhuận doanh nghiệp FMCG. Các thương hiệu có cam kết “bền vững” của Unilever tăng trưởng nhanh hơn tổng thể hoạt động kinh doanh của Unilever toàn cầu 30%,trong…

 Linkedin – 2020 Emerging Jobs Report

Linkedin – 2020 Emerging Jobs Report

Using LinkedIn data, we’re able to identify the top 15 jobs that have emerged over the last five years, as well as the skills uniquely associated with them, and insights into the industries and cities hiring this emerging workforce.